Works > Like Lambs

Like Lambs, detail
Like Lambs, detail
ceramic, glaze, paint, nail polish.
2009